Referat fra Årsmøte 25 sept 2021

Referat fra årsmøte Norsk Artillerilaug 2021

Sted: Fredriksten festning Halden, (øvre magasin).

Tid:    Lørdag 25 sept. Klokken 1600.

AGENDA:

  1. Valg av møteleder og referent.

Ole Morten Meland ble valgt til møteleder og Jørn Kildedal til referent.

Stein Anton Juul og Tore Person ble valgt til å underskrive protokollen.

Det ble foreslått å ta pkt 5 til slutt, noe som ble godkjent av årsmøte

Følgende fra styret i NoA var tilstede: Ole Morten Meland, styreleder. Vegar Johansen, nestleder. Arnstein Tranøy, Kasserer. Jørn Kildedal, sekretær og Stein Are Karlsen, styremedlem. Styremedlem Odd R. Ulleberg hadde meldt forfall.

Følgende foreninger/medlemmer med stemmerett var tilstede:

Christianssand Artillerie Compagnie v/Stein A. Juul

Askeriske Batterie v/Per E. Andersson

Fredriksten Artillerie Compagnie v/Lars TH. Larsen

Fredrikshald Borgervæpning v/Trond Østby

Tordenskiold soldater Stavern v/Tone Strand

Sandefjord Borgervæpning v/ Steinar Dahle

Saluttcompagniet v/Terje Øygard

De muntre herrer v/Carl Arne M Melin

  1. Årsmelding.

Årsmelding ble delt ut og gjennomgått. Årsmelding godkjent av årsmøte

  1. Regnskap.

Kasserer gjennomgikk regnskap og revisorberetning. Regnskap godkjent av årsmøte

  1. Styrets forslag til medlemskontingent.

Styre foreslår å beholde medlemskontingenten som nå med kr 500,- for forening og kr 250,- for enkelt medlem (single). Godkjent av årsmøte.

  1. Valg av nytt styre.

Alle styremedlemmer som var på valg (Styreleder Ole Morten Meland, kasserer Arnstein Tranøy og styremedlem Odd R. Ulelberg) har sagt ja til å fortsette. Ingen andre forslag fra Årsmøte. Alle valgt ved aklamasjon.

  1. Valg av valgkomite.

Kjetil R Johansen og Tom O. Låver valgt for et år til, under forutsetning av at Tom O. Låver sier ja (han var ikke tilstede)

  1. Valg av revisor (revisor kan ikke sitte i styret).

Frode Amundsen gjenvalgt

  1. Innkomne saker.

Ingen innkomne saker

  1. Styrets forslag til Instruktørkurs

Styrets leder, Ole Morten Meland informerte årsmøte om hvilke tanker styret har for en ev gjennomføring av et instruktørkurs. Årsmøte syntes planene for en slik gjennomføring var meget bra, og styret fikk godkjenning av årsmøte til å ferdigstille et slikt instruktørkurs, og gjennomføre det første kurset I løpet av våren 2022.

Da årsmøte nå har vært ute av “syklus” de siste årene pga corona, ble det besluttet at neste   årsmøte blir iht vedtektene innen utgangen av april 2022.

Årsmøte avsluttet kl 17.15

Jørn Kildedal

Sekretær/referent

_____________________                                              ____________________

Stein Anton Juul                                                             Tore Person

Her legger vi ut referater fra årsmøter og styremøter, samt ev innkallinger mv

Referat fra årsmøte 2020

Referat fra Årsmøte Norsk Artillerilaug 2020

Årsmøte Norsk Artillerilaug 2020

Sted: Tordenskiold soldaters foreningslokale Fredriksvern verft, Stavern.

Tid:  Lørdag 12 sept. Klokken 1600 – 1800

Det var 15 persner på årsmøte, 13 foreninger med stemmerett.

Jørn Kildedal ønsket velkommen. Årsmøte utsatt fra april pga covid-19 til 12.09.2020.

Innkalling sent ut august, med påminnelse 4. september 2020.

Frist for innsendelse av forslag til årsmøte satt til 22.08.2020. Det var kommet inn forslag til vedtektsendringer fra Fredrikshald Borgervæpning innen fristen.

AGENDA:

1. Valg av møteleder og referent.

Ole Morten Meland valgt til møteleder og Jane-Ann Lindahl referent.

2. Årsmelding.

Jørn Kildedal leste opp årsberetning for 2019. Ingen bemerkninger til årsberetningen.

3. Regnskap. Regnskap gjennomgått av kasserer Arnstein Tranøy.

Inntekter 23.340,00  

Utgifter 20.470,50

Resultat overskudd 2.869.,50

Ny egenkapital 24.260,50

Revisor Frode Amundsen har godkjent regnskapet uten anmerkning.

4. Styrets forslag til medlemskontingent.

Trond Østby påpekte at det er 2019 vedtekter som skal følges og at årsmøte ikke kan endre dette. Går inn for at kr 300 skal være kontingenten inntil årsmøte har behandlet endring. Morten Stegard gjør oppmerksom på at i paragraf 5 er det årsmøte som hvert år fastsetter kontingenten. 

Det er således 2 forslag, differensiering eller beholde. Årsmøte går inn for å behandle sak 4 etter sak 8 og løfter sak 8 fram.

8.   Innkommende saker. 

Fredrikshald Borgervæpning (FB) har 4 endringsforslag til vedtektene. Endrings forslagene er sendt ut med årsmøtepapirene. 

Paragraf  2, pkt 5. Årsmøte stemmer for innstillingen og går for FB`s sitt forslag. Enstemmig vedtatt.

Paragraf  4, pkt 1, linje 4. FB`s forslag falt, 1 stemme for 12 mot. Beholder styrets forslag til tekst.

Paragraf  4, pkt 4. 1 setning: FB`s ønsker å stryke “årlig tilbakemeldingsskjema er innsendt før årsmøte”

Diskusjonene endte med at FB`s forslag enstemmig ble vedtatt. Foreningsrepresentanten og enkeltmedlemmer har stemmerett på årsmøtet under forutsetning av at årskontingenten er innbetalt.

Årsmøte presiserte allikevel at styret utferdiger instruks om at «Årlig tilbakemeldingsskjema» skal sendes inn hvert år før årsmøte for å dokumentere erfaring og kompetanse.

Paragraf 5 Medlemskontingent

Pkt1Etter første setning tilføyes: “Det kan skilles på kontingentstørrelsen til foreninger og enkeltmedlemmer.” Enstemmig vedtatt

Pkt 3 utgår. Enstemmig vedtatt

Pkt 5 I paragraf 5 utgår.

Paragraf 11 Styrets arbeidsform

1. Styreleder: FB`s forslag utgår. Teksten endres til: “ styreleder har signaturrett for NOA i fellesskap med ett (1) styremedlem.

2. Nestleder: FB`s forslag utgår. Teksten endres til “ ved styreleders fravær har  nestleder signaturrett i fellesskap med ett (1) styremedlem.

Innsendt brev til årsmøte fra Artilleri offisers foreningen ble lest opp og tatt til orientering.

4. Styrets forslag til medlemskontingent.

Kontingenten differensieres, foreninger kr 500, enkeltmedlemmer kr 250.

Vedtatt 11 for og 2 i mot.

5. Valg av nytt styre.

Det er utfylt ønske om kontinuitet i styret. Innkommet forslag om Ole Morten Meland som leder.

Valgkomiteens forslag til valg av nye medlemmer enstemmig vedtatt:

Styreleder Ole Morten Meland

Nestleder Vegard Johansen

Sekretær Jørn Kildedal

Styremedlem 1 Stein Are Karlsen.

Kasserer Arnstein Tranøy og styremedlem 2 Odd Ulleberg var ikke på valg.

Revisor Frode Amundsen har sagt ja til en ny periode.

Valgkomite for valget 2021 utpekt på årsmøte, avtroppende fra styret Tom O. Låver og Kjetil Rønning Johansen.

Helge Warberg                og                               Trond Østby.

Jane-Ann Lindahl

Referent

Del denne siden