Protokoll fra NoA årsmøte august 2022

Årsmøte avholdt 29 april 2023

Årsmøte valgte følgende nye styret:

Leder: Terje Øygard

Nestleder: Åsmund Amlien

Kasserer: Arnstein Tranøy

Sekretær: Anita Warberg

Styremedlem: Stein Are Karlsen.

Styremedlem: Thor Walter Eriksen 

Styremedlem: Alf Reidar Eik

Konsulent: Tom Låver 

Rundskriv fra POD

Rundskriv fra Politidirektoratet:

2022/008

3.9.1 Særlig om saluttkanoner


Salutteringskanoner produsert etter 1890 vil være omfattet av våpenlova og krever løyve, jf. § 2 nr. 2, jf. våpenforskrifta § 2-1. Fysiske og juridiske personer som allerede innehar eller ønsker å erverve kanon til salutteringsformål kan gis løyve i medhold av våpenlova § 14. Søker skal oppfylle krav til alder etter § 15 første ledd første setning, samt krav til vandel og personlige egenskaper etter §§ 15-16. Søker skal dokumentere å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring for bruk og håndtering av saluttkanon. Personer som var aktive saluttører eller var eier av registrert saluttkanon da ny lov og forskrift trådte i kraft 1. juni 2021, forutsettes å inneha tilstrekkelig våpendugleik, og trenger ikke dokumentere dette. Erverv av krutt og tennmidler til saluttkanon krever løyve, se punkt 2.8.4. Saluttkanoner omfattes av lovens krav til oppbevaring. Politidirektoratet viser til at våpenforskriften § 6-1 vanskelig er anvendelig på saluttkanoner av noe størrelse, og det må derfor vurderes anlagt godkjent oppbevaringsrom. Svartkrutt oppbevares adskilt og i tråd med retningslinjene i punkt 4.7.

Norsk Artillerilaug gis godkjenning som kompetansegivende kurs

Norsk Artillerilaug, NoA, har nå fått godkjenning av Politidirektoratet for sine sikkerhetskurs:

Anmodning om godkjenning av sikkerhetskurs -

Norsk Artillerilaug

Politidirektoratet viser til anmodning datert 14.02.22 om godkjenning av Norsk Artillerilaugs (NoA) sikkerhetskurs. Direktoratet legger til grunn at kurset holdes som sikkerhetskurs for personer som skal betjene saluttkanoner, og at det omfatter håndtering og bruk av krutt til skyting.

Etter våpenlova av 2021 med tilhørende forskrift omfattes saluttkanoner av definisjonen av skytevåpen, jf. våpenlova § 2 nr. 2 og er løyvepliktige, jf. våpenforskrifta § 2-1

For å kunne erverve saluttkanoner er det et vilkår at søker har gjennomgått sikkerhetsopplæring, jf. våpenforskrifta § 5 – 5.

Politidirektoratet antar at kurs som følger vedlagte kursplan vil være dekkende for å oppfylle forskriftens vilkår til sikkerhetsopplæring for saluttkanoner.

Med hilsen Wemunn Aabø Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Ny våpenlov

Brev fra DSB:

Ny våpenlov og forskrift fører til at politiet nå skal behandle søknader om tillatelse til erverv av krutt og tennmidler til saluttering Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til deres tillatelse til erverv av eksplosiver utstedt av DSB med det formål å utføre saluttering. Den nye våpenloven1 og våpenforskriften2 , som forvaltes av politiet trer i kraft 1. juni 2021. Samtidig oppheves § 75, § 76 og § 101 annet ledd i eksplosivforskriften3 , som forvaltes av DSB. Tillatelser til erverv av krutt og tennmidler til saluttering gitt av DSB vil ikke være gyldige etter 1. juni 2021. Dette betyr at det er politiet som nå skal behandle søknader om tillatelser til erverv av krutt og tennmidler både til bruk i skytevåpen og til saluttering og ikke DSB. Med hilsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kjemikaliesikkerhet Brit Skadberg

Ingela Helen Forseth seksjonssjef juridisk seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Velkomstbrev

Velkommen som medlem i Norsk Artillerilaug (NoA). NoA har som formål å fungere som en paraplyorganisasjon for militærhistoriske og andre foreninger og enkeltpersoner som har saluttering med munnladningskanoner og i noen grad også musketter og munladningspistoler, som virke og/eller hobby.  Vi vil med dette fremme og ivareta felles regler for sikker saluttering, samt fungere som talerør og forum i forhold til regulerende myndigheter og forberede saker som skal presenteres for disse.

NoA har p.t. et godt samarbeide med regulerende myndigheter og fungerer som uoffisielt rådgivende organ for disse vedrørende saker som faller inn under vårt interesseområde. Vi anses dermed som en seriøs aktør, noe som forutsetter at våre medlemmer ved anmodning om medlemsskap aksepterer og etterlever våre vedtekter, regler og retningslinjer. Liste over medlemsforeninger vil etter gjennomført årsmøte oversendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Medlemmer som imidlertid bevisst bryter med våre vedtekter, regler og retningslinjer vil fratas sitt medlemsskap i NoA.

Med bakgrunn i NoAs samlede kompetanse tilrettelegger vi, og kan om ønskelig bistå i gjennomføring av kurs i sikker saluttering. Ved å standardisere sikkerhetskurs oppnår vi en felles forståelse for bl.a gjeldende lover og bestemmelser, måter for gjennomføring av saluttering som ivaretar sikkerheten til både saluttpersonellet og publikum, samt at samarbeide på tvers av foreninger forenkles.

NoAs hovedfokus for tiden er å søke å oppnå en tydeligere og mere nyansert ordlyd i forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) for dermed å gjøre det mer forutsigbart  for våre medlemmer å drive sin virksomhet. Vi håper etterhvert også å kunne tilby våre medlemmer fordeler som f.eks gode tilbud på bl.a forsikring av arrangementer og materiell.

Vi har både en hjemmeside og en FaceBookside, og håper ved hjelp av disse å oppnå en matnytting og informativ kommunikasjon med våre medlemmer. 

Noa Medlemmer som har betalt kontingent for 2021

Her er medlemslisten over de som har betalt kontingent for 2021

Arendal Borgelige Militaire


Artilleriets Offisersforening (AOF)


Artillerihistorisk Forening


AS OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP

Skibladner

Asker Batterie


Aune

Henrik

Blaker Skanse Artillericorps


Bolkesjø Salut Compagnie


Christianssand Artillerie Compagnie


Christiansteen Artillerie Compagnie

Stein Are Karlsen

Dalane Svartkrutt klubb


De Norske Frilansene (middelalder)


Det Nordenfieldche Draugoner Corps


Det Sønnenfieldske Frivillige Musqueteer Corps


Det Waageske Compagnie & Svartkrutlag


Dippner

Geirr

Dybvik

Bjørn Magne

Fjellvang

Frank

Fleckefjord Borgelige Artillerie Corps


Fredrikshald Borgervæpning


Fredriksten Artillerie Compagnie


Frislid

Jon Magnar

Grimstad

Ivar Arne

Gundersholmen Kystfort

Einar Tafjord

Gunnar Bentzen

CFC Pyrotechnics AS

Haga

Mathias Orheim

Haltvik

Kjell Ivar

Hatland

Arnstein

Hetland

Egil

Høgset

Per Gunnar

INTERESSELAGET FOR GALEAS GURINE


Jensen

Harald

Johansen

Kjetil R

Kanonjolla Øster Riisøer Af 6. Juli 1812


Karlsen

Ari Stilluf

Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704


Kvam

Jon Breder

Lindberg

Kurt Erik

Martin

Jan H

Meyer Melin

Carl-Arne

Nord & Sør


Nvio avd. Eiker

Ronny Steen

Nyholmen Skanse Compagnie


Orheim Haga

Lars

Pedersen

Are

Person

Tore

Rosland

Johnny

Saluttcompagniet


Sandandøya Salutt


Sandefiords Borgervæbning


Schedsmoe Civile Skydeselskab Artillericompagnie


Skåtøy Salutt


Solberg

Ronny

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård (SEH)

Olav Sandlund (styreleder SEH)

Sulebak

Olav Arne

Tordenskiolds Soldater Stavern


Trondhjemske Gevorbne Musketeer Corps


Ulleberg

Odd R.

Wold

Edvind

Del denne siden