Vedtekter 2023


Vedtekter vedtatt på Årsmøte 29.april 2023 


 • §1. Organisasjonen generelt

 1. Organisasjonens navn er Norsk Artillerilaug forkortet NoA.
 2. Norsk Artillerilaug er en selvstendig sammenslutning av foreninger som har interessefelt innen de områder som omfattes av laugets formål.
 3. Norsk Artillerilaug skal arbeide med aktiviteter forbundet med reenactment og saluttering med svartkrutt
 4. Norsk Artillerilaug er politisk nøytral og uavhengig. 


 • §2. Formål

 1. Samle militærhistoriske og andre foreninger som har saluttering med kanoner, og i noen grad også musketter og pistoler, med svartkrutt som effektladning, som virke og/ eller hobby og fungere som en paraplyorganisasjon for disse.
 2. Fremme og ivareta felles regler for sikker saluttering.
 3. Fungere som talerør og forum i forhold til regulerende myndigheter, samt forberede saker som skal presenteres for disse.
 4. Registrere nye krav fra regulerende myndigheter, og presentere og følge opp disse overfor medlemsforeningene.
 5. Tilrettelegge for gjennomføring av kurs i sikker saluttering, sikkerhetskurs og andre kurs i NoA`s regi. Kursene gjennomføres med NoA sine godkjente instruktører og ekstern ekspertise ved behov. NoA utsteder «Kompetansebevis» etter Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap forkortet dsb sine retningslinjer.

 • §3. Tilknytning 


 1. Styret kan inngå samarbeidsavtaler med andre relevante organisasjoner eller foreninger for kortere eller lengre varighet. Dersom disse er av varighet lengre enn ett år, skal disse forelegges første Årsmøte for godkjennelse. 


 • §4. Medlemskap
 1. Som medlemmer i Norsk Artillerilaug kan opptas enhver forening registrert i Brønnøysundregistrene som søker medlemskap. Enkeltpersoner som er skikket kan også søke om medlemskap. Medlemmer må akseptere og følge laugets vedtekter, regler og retningslinjer.
 2. Som medlemmer betraktes samtlige foreninger og enkeltpersoner som har betalt medlemskontingent for inneværende år. 
Dersom det er tvil om det enkelte medlems status, avgjøres dette av styret. Potensielt nye medlemmer søker skriftlig om opptak til styret som behandler søknaden.
 3. Ved opptak som medlem innføres søkeren straks i medlemsprotokollen som medlem, men oppnår først fulle rettigheter ved registrert innbetalt medlemskontingent.
 4. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet under forutsetning av at årskontingent er innbetalt. Medlemsforeningene velger representanter til Årsmøte. Hver forening har 1 en stemme på Årsmøte. Personer med medlemskap i flere foreninger kan kun representere en av disse på årsmøtet. Den enkelte forening som ikke har mulighet for å delta på årsmøtet kan stemme i enkeltsaker via e-post til styret.
 5. Medlem som viser en opptreden som er i strid med laugets formål, eller som gjennom sin opptreden setter lauget i vanry, eller andre medlemmers liv og helse i fare, kan av styret suspenderes for en periode, eventuelt ekskluderes.
 6. Suspendering eller ekskludering er avhengig av hvor alvorlig styret anser vedkommendes handling. Eksempel på alvorlig forhold kan være grove brudd på sikkerhetsbestemmelser, illojalitet eller annen uønsket adferd.
Suspendering eller ekskludering bør ikke skje uten at det først er gitt en skriftlig advarsel.
 7. Informasjon om suspendering og ekskludering skjer via e‐post til det aktuelle medlemmet med kopi til medlemsforeningenes oppgitte kontaktperson.

  • §5. Medlemskontingent
  1. Størrelsen på medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Det kan skilles på kontingentstørrelsen til foreninger og enkeltmedlemmer.Kontingenten forfaller til betaling pr 31. desember hvert år. Kontingentåret varer fra 1. januar til 31. desember. Nye medlemmer betaler ved innmelding i lauget.
  2. Medlem som skylder kontingent for ett år eller mer strykes fra medlemslisten, og kan først tas opp som medlem på nytt etter at skyldig kontingent og eventuelt andre fordringer er betalt.
  3. Styret kan, i ekstraordinære tilfeller og etter behandling på styremøte, utsette innbetaling av kontingent. 


   

  • §6. Årsmøtet
  1. Årsmøtet er Norsk Artillerilaugs høyeste myndighet.
  2. Det avholdes Årsmøte en gang årlig innen utgangen av april måned.
  3. Innkalling til Årsmøte og saksliste skal utsendes medlemmene pr e-post minimum tre (3) uker før gjennomføring av årsmøtet.
  4. Saksliste skal omfatte:

   •Godkjenning av innkalling
   •Godkjenning av saksliste
   •Valg av møteleder, tellekorps og referent, samt to personer til å signere årsmøteprotokoll
   •Årsmelding
   •Regnskap i revidert stand
   •Fastsettelse av kontingent
   •Innkomne saker
   •Valg

  5. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to (2) uker før årsmøtet gjennomføres.
  6. Årsmøtepapirene legges frem på årsmøte. De skal omfatte :

   •Årsmelding foregående år.
   •Regnskap fra foregående år.
   •Styrets forslag til medlemskontingenter.
   •Innkomne saker.
   •Valgkomiteens innstilling, inkludert revisor og valgkomite.

  7. Forslag til vedtektsendringer behandles under ”innkomne saker”.
  8. Vedtektsendringer gjøres gjeldende videre i årsmøtet.
  9. Saker ut over sakslisten, og som ikke er innmeldt innen tidsfristen blir ikke behandlet på årsmøtet.
  10. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter etter lovlig innkalling.
  11. Årsmøtet kan IKKE heves før dets protokoll er godkjent.


    • §7. Ekstraordinært Årsmøte.
    1. Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes dersom styret finner dette nødvendig (simpelt flertall), eller etter krav om dette fra minst 1/3 av medlemmene.
    2. Innkalling til ekstraordinært Årsmøte skjer etter samme fremgangsmåte som til ordinært Årsmøte men med unntak av saksliste. Innkallingen skal inneholde en beskrivelse av den sak som kreves behandlet.
    3. Ekstraordinært Årsmøte skal kun behandle en sak, og kan IKKE behandle andre saker enn den som er angitt som årsak for innkallingen.
    4. Ekstraordinært Årsmøte kan IKKE heves før dets protokoll er godkjent.
    5. Det kan kalles inn til Ekstraordinært Årsmøte vedrørende mistillit til styret, vesentlige økonomiske saker, eksklusjonssaker eller saker som i sterk grad vil påvirke laugets drift.

     

    • §8. Vedtektsendringer
    1. Forslag til vedtektsendringer sendes Styret senest to (2) uker før Årsmøtet.
    2. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet.


    • §9 Styrets sammensetning og organisering
    1. Styret i NoA består av:

     •Styreleder
     •Nestleder
     •Kasserer
     •Sekretær
     •Fire-4 Styremedlemmer

     Styreleder velges for ett år av gangen, mens øvrige styremedlemmer velges for to år. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.


     • §10 Styrets oppgaver
     1. Styrets oppgaver:
     • Ivareta beslutninger og vedtekter fastsatt av laugets årsmøte, samt følge opp avviksskjema og årlig tilbakemeldingsskjema (se vedlegg).
     • Forvalte laugets økonomiske ressurser herunder utarbeide 
årsregnskap.
     • Behandle medlemsregister og søknader.
     • Utarbeide årsplan.
     • Avholde medlems‐ og styremøter.
     • Forberede og gjennomføre Årsmøte.
     • Representere lauget i forhold til regulerende myndigheter, herunder også kontakt med andre tilsvarende grupper.
     • Være ansvarlig for informasjonstjenesten.
     • Opprettelser og nedleggelser av nødvendige arbeidsgrupper.
     • Behandle og innstille eksklusjoner og suspensjoner.
     • Ivareta foreningens forpliktelser ift avtaler. 


      

     • §11 Styrets arbeidsform 

     1. Styreleder
     • Leder for NoAs styre.
     • Leder styremøtene.
     • Forbereder Årsmøte og eventuelt ekstraordinært Årsmøte.
     • Styreleder har signaturrett for NoA i fellesskap med ett (1) styremedlem .
     1. 
Nestleder
     • Er styreleders stedfortreder.
     • Ved styreleders fravær, har nestleder signaturrett i fellesskap med ett (1) styremedlem.
     1. Kasserer
     • Forvalter laugets økonomiske ressurser.
     • Innkasserer kontingent.
     • Økonomiansvarlig kan gi fullmakter til et annet medlem ved reise på utenbys oppdrag 
(reisekasse eller tilsvarende). 

     • Ajourfører laugets medlemsregister i samarbeide med sekretær.
     1. Sekretær
     • Besørger laugets korrespondanse og referater.
     • Innkaller til årsmøter, styremøter, medlemsmøter og andre møter/aktiviteter.
     • Utarbeider årsmeldingen i samarbeid med styret.
     • Ajourfører laugets medlemsregister i samarbeide med kasserer.
     • Forvalte laugets arkiv. 

     1. Styremedlem
     • Deltar på styremøter.

       

     • §12 Styrets øvrige fullmakter
     1. Styret kan:
     • Nedsette og gi oppdrag til komitéer/undergrupper.
     • Innkalle til ekstraordinært årsmøte.
     • Forhandle med regulerende myndigheter med hensyn til medlemmenes virke.      • §13 Valgkomiteen
     1. Valgkomiteen
     • Velges av Årsmøtet hvert år.
     • Består av 2 medlemmer som bør ha sittet i styret i lauget.
     • Innstiller medlemmer til nytt styre og sender skriftlig forslag til sittende styre. Forslaget skal vedlegges innkalling til årsmøte sammen med øvrige dokumenter.      • §14. Oppløsning av Norsk Artillerilaug.
     1. Oppløsning av lauget kan bare vedtas på ORDINÆRT ÅRSMØTE med to tredjedels flertall, etter at forslag om dette er fremmet sammen med innkallingen.
     2. For at vedtaket skal være gjeldende skal samme vedtak fattes på ekstraordinært Årsmøte som skal avholdes tre måneder senere.

     3. Ved oppløsning av lauget skal styret utarbeide et forslag til årsmøte for hvordan organisasjonens midler skal fordeles og forvaltes. I en slik situasjon skal følgende retningslinjer ivaretas:
     • Styret avgjør hvordan eventuelt overskytende midler skal avhendes. Fortrinnsvis skal disse fordeles mellom medlemsforeningene, alternativt gis til 
veldedige organisasjoner. 

     • Økonomiansvarlig avslutter bankkonto og kassebeholdning og 
utarbeider et avsluttende regnskap.


     • §15 Offentliggjøring og åpenhet 

     1. Årsmøteprotokoll med tilhørende vedlegg er offentlig, med unntak av personalsaker. 

     2. Styremøtereferater offentliggjøres, med unntak av personalsaker. 

     3. Styremøtene er lukkede. 

     4. Medlemsmøtene er i utgangspunktet forbeholdt medlemmene. Gjester etc inviteres spesielt, herunder potensielle nye medlemsforeninger. 

     5. Offentliggjøring skjer via laugets hjemmeside og Facebookside, samt på e‐post til medlemsforeningenes oppgitte kontaktpersoner.

      

     Vedtekter av 24. juni 2014 er revidert og godkjent på NoAs Årsmøte 14. april 2018.

     Vedtekter av 14. april 2018 er revidert og godkjent på NoA Årsmøte  12 sept 2020.

     Vedtekter av 12. september 2020 er revidert og godkjent på NoA årsmøte 29. april 2023-     Del denne siden